Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze względu na Jego zbawcze posłanie. Zstąpienie Ducha świętego na Jezusa, kiedy Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus poczęty za sprawą Ducha świętego urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie w pełnej jedności z Duchem świętym, którego Ojciec daje Mu "z niezmierzonej obfitości" (J 3, 34).

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł II: Sakrament bierzmowania.  

 

Na rodzicach i duszpasterzach spoczywa obowiązek troski o to, aby kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia sakramentu bierzmowania i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

 

FORMACJA BIERZMOWANYCH W ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM 2013/2014

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa w gimnazjum.

Na pierwszym spotkanie organizacyjnym przygotowujący się do bierzmowania otrzymali Indeksy Kandydata.

Konieczne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są Metryki Chrztu, które należy dostarczyć najpóźniej do końca listopada (jeśli kandydat był ochrzczony w innej parafii).

W ramach przygotowania uczniowie klas III gimnazjum będą uczestniczyć w różnych formach spotkań i coniedzielnej Mszy świętej. Wszystkie proponowane formy przygotowania do bierzmowania mają na celu:

  • uczenie gotowości pełniejszego uczestnictwa w życiu parafii;
  • uświadomienie powszechnego powołania do świętości;
  • rozpoznanie własnego powołania;
  • gotowość czynienia dzieł miłosierdzia;
  • kształtowanie ducha modlitwy i pokuty.

Wymagane dokumenty

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i zdanym egzaminie z katechizmu w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.