Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".

Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".

Z racji na zmianę podstawy programowej z religii w klasach I SP, uległy zmianie katechezy parafialne przygotowujące do I Komunii świętej. Dzieci rozpoczynające w tym roku szkolnym edukację w I kl. SP przystąpią do komunii św. w klasie III.

W tym roku odbędzie się tylko odnowienie przyrzeczeń chrztu św. (komunia generalna) dla klasy IV szkoły podstawowej. Zapraszam wszystkie dzieci klasy czwartej i rodziców do uczestnictwa we Mszy św. w każdą niedzielę o 9.00.

Wymagane dokumenty: metryka chrztu dziecka