REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie.

 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1993r.(Dz. U. Nr 51, póz. 318) stanowi się, co następuje.

 § 1.

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie, zwanej dalej Parafią.

§ 2.

1.      Zarząd nad Cmentarzem oraz dokumentację i sprawy związane z pochówkiem prowadzi proboszcz parafii.

 1. 2.      Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w kancelarii parafialnej. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ….. i ….., telefon 24 261-37-93

§ 3.

Cmentarz jest otwarty codziennie przez całą dobę.

§ 4.

1.      Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

 1. 2.      Zarząd Cmentarza – proboszcz – zatroszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.
 2. 3.      Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. 4.      Zarząd Cmentarza – proboszcz – nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 4. 5.      Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 5. 6.      Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 6. 7.      Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

§ 5.

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację

z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

§ 6.

1.      Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody proboszcza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

 1. 2.      Należy uzyskać pisemną zgodę proboszcza na wszelkie czynności na cmentarzu, np.:
 1. pogrzeb,
 2. ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
 3. budowę nowego pomnika, katakumby, remont pomnika, np.: naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy itp.,
 4. budowę chodników, ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie,
 5. sadzenie drzew i krzewów.

3.      Prace na Cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.

 1. 4.      Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 2. 5.      W czasie wykonywanych prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.

§ 7.

1.      Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z proboszczem.

 1. 2.      Wykonanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 2. 3.      Prace remontowe mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Nie mogą być wykonywane w niedziele i w okresie od 25 października do 4 listopada.
 3. 4.      Prace prowadzone w czasie sprzecznym z punktem 3. lub bez zezwolenia zarządcy uważane są za nielegalne.
 4. 5.      Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 5. 6.      Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 6. 7.      Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
 7. 8.      Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.
 8. 9.      Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
 9. 10.  Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

§ 8.

Na terenie Cmentarza zakazuje się wymienionych poniżej działań.

 1. 1.      Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
 2. 2.      Zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone.
 3. 3.      Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.
 4. 4.      Ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy.
 5. 5.      Zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu. Przemieszczania nagrobków.
 6. 6.      Przenoszenia, niszczenia lub zabierania z Cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów i zniczy), elementów małej architektury.
 7. 7.      Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców.
 8. 8.      Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 9. 9.      Sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion. Wypalania śmieci.
 10. 10.  Wjazdu pojazdami mechanicznymi na Cmentarz bez zezwolenia proboszcza. Jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi.
 11. 11.  Palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających. Przebywania w stanie nietrzeźwym.

§ 9.

Zarząd Cmentarza – proboszcz – pobiera ofiary za:

 1. miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne),
 2. przedłużenie okresu użytkowania grobu,
 3. zezwolenie na wykonywanie wszelkich prac remontowych i budowlanych,
 4. zezwolenie na ekshumację zwłok,
 5. dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca.

§ 10.

1.      Przez wniesienie ofiary za placowe nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem przez okres 20 lat.

2.      Wysokość ofiar za korzystanie z Cmentarza ustala zarząd Cmentarza.

3.      Ofiary za placowe wnosi się na okres 20 lat (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej ofiary).

4.      Po tym czasie, bez wezwania, należy wnieść ponownie stosowne ofiary.

5.      Ofiary za palcowe nie podlegają zwrotowi.

6.      Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

7.      Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

8.      W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje zarząd Cmentarza.

9.      Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

10.  Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

11.  Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji zarządu Cmentarza. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.

12.  W przypadku nieprzedłużenia ofiary na następne 20 lat za miejsce pod grób o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.

13.  Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia ofiary, przechodzą do dyspozycji zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

14.  W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowanego pobiera się ofiarę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

15.  Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.

16.  Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

17.  W wypadku niewniesienia w terminie ofiary, za zgodą zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.

18.  Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i zarząd nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

19.  Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

20.  Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

§ 11.

1.      Do dysponowania wolnym miejscem w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności.

a.       Pozostały małżonek(ka).

b.      Krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.).

c.       Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.).

d.      Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, następnie powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2.      Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.

3.      Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

4.      Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.

5.      Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

6.      Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii parafialnej i potwierdzona na piśmie. Dysponentem nowo wybudowanego grobu jest osoba, która uiściła opłatę za placowe.

§ 12.

1.      W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje zarząd Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

2.      Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w § 11 ust. 1, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazana.

§ 13.

1.      Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§ 14.

1.      Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami; na zarządzenie prokuratora lub sądu; na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

2.      Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządu Cmentarza bez zwrotu ofiary 20-letniej.

§ 15.

Grobowce na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządu Cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej.

§ 16.

1.Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.

2.W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 17.

Ewentualne Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy Cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 § 19.

Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych parafii i jest do wglądu w kancelarii parafialnej.

§ 20.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem …. ……. r.

 

Pieczęć parafii                                                                                                     Podpis Proboszcza lub Zarządcy